SMSS  ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษา
 
 
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) โรงเรียนวัดสระโคล่
โรงเรียนบางระกำ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง

 

\\

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา :: Smart School

\\

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65130 โทร.055-244633-34

ผู้ดูแลระบบ นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ปรึกษา